ดิฉันนางสาวจินตภา  คงโท  ประเภทนักศึกษา เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์โครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

การปฎิบัติงานในเดือนสิงหาคม 2564

    เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดจึงไม่สามารถไปประชุมประจำเดือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ได้ ทางคณบดีจึงมีการจัดประชุมออนไลน์ผ่านทาง Google Meet พูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการปฎิบัติงานในเดือนนี้ โดยได้ข้อสรุปว่าให้ทางทีมงานดำเนินการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ในการเกษตรอย่างยืน จำนวน10 หลุม และให้ทางทีมงานตำบลสูงเนิน จัดเตรียมหาวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถหาไดในท้องถิ่นมาทำธนาคารน้ำใต้ดินให้กับคนในชุมชนบ้านหนวงม่วงที่ได้สนใจในโครงการของเรา และให้ทางทีมงานบรรยายและสาธิตการทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน

   เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564 ทางทีมงานตำบลสูงเนินได้มีการนัดกันลงพืนที่เพื่อจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน เช่น ขวดน้ำพลาสติก ยางรถยนต์ ท่อนไม้ กาบมะพร้าว หิน เป็นต้น ทางทีมงานจึงได้แบ่งหน้าที่ไปช่วยกันจัดหาเตรียมวัสดุอุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย

   เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ดิฉันและทีมงานตำบลสูงเนิน ได้มีการลงพื้นที่จัดสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกรษตรอย่างยั่งยืนที่บ้านหนองม่วง ได้มีการอธิบายวิธีการทำ ประโยชน์ของธนาคารน้ำใต้ดิน และได้ให้ชาวบ้านร่วมกันสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อที่ในอนาคตหากชาวบ้านท่านใดอยากทำตามในอนาคตก็สามารถทำเองได้ เนื่องด้วยสถานการณืโควิดทางทีมงานได้มีการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาและล้างมือด้วยเจลแอลกอร์ฮอลทุกครั้ง

    การปฎิบัติงานในครั้งนี้เป็นไปเรียบร้อยดี ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านหนองม่วงเป็นอย่างดี และทางทีมงานทุกคนมีความสามัคคีกัน และทางผู้ใหญ่บ้านที่คอยติดต่อประสานงานให้    

 

 

 

อื่นๆ

เมนู