กระผมนายณรงค์ ประจันบาล ประเภทประชาชน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ MS01(3)หลักสูตร การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

การปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม
เนื่องจากในเดือนสิงหาคมนี้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค covid-19 ที่ค่อนข้างรุนแรงทำให้ทีมงาน ตำบลสูงเนิน ต้องประชุมปรึกษางานผ่านระบบออนไลนเป็นส่วนมาก โดยเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม กระผมและทีมงานร่วมประชุมออนไลน์กับคณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการด้วยเนื้อหาว่ากลุ่มทีมงาน ตำบล
สูงเนิน ได้มีการลงพื้นที่ขุดหลุมสร้างธนาคารน้ำใตดินมีความคืบหน้าไปถึงขั้นตอนไหนแล้วบ้างพร้อมทั้งคณะอาจารย์ได้ชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติตัวลงพื้นที่ในช่วงสถานการณ์โควิดกำลังระบาด โดยให้มีการสวมเเมส เว้นระยะห่างล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ
กระผมร่วมกับทีมงาน ตำบลสูงเนิน ได้จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งผลจากการสำรวจในเดือนก่อนบางหลังคาเรือนก็มีอุปกรณ์บ้างแล้วแต่ไม่เพียงพอหรือยังไม่ครบถ้วน ซึ่งคณะทีมงานของกระผมได้มีการนำขวดน้ำพลาสติกไปสนับสนุนให้แกหลังคาเรือนที่ยังไม่เพียงพอ
ร่วมกับทีมงานตำบลสูงเนินจัดสร้างธนาคารน้ำใต้ดินร่วมกับชาวบ้านหนองม่วง ตำบลสูงเนิน เริ่มจากบ้านท่่านผู้ใหญ่บ้านโดยมีการอธิบายให้ความรู้ความเข้าใจแก่ชาวบ้าน หนองม่วง้ำ ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติวิธีการสร้างธนาคารนใต้ดิน ซึ่งในบ้านท่านผู้ใหญ่บ้านนั้นท่านใด้ขุดหลุมสร้างธนาคารน้ำใต้ดินที่มีความกว้างและความลึกถึงประมาณ 2 เมตร ทำให้ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำจำนวนค่อนข้างมาก ซึ่งบ้านได้เตรียมวัสดุอุปกรณ์ไว้บ้างและทางคณะทีมงานตำบล สูงเนิน ของเราก็ได้สนับสนุนไปบ้างบางส่วน ในหลังคาเรือนอื่นๆอีก 9 หลังคาเนื่องจากเจ้าของบ้านได้ทำการขุดหลุมสร้างธนาคารน้ำใต้ดินไว้แล้วทำให้ทางคณะทีมงานตำบล สูงเนิน ของเราเมื่อลงพื้นที่ไปรวมด้วยช่วยกันกับชาวบ้านสร้างธนาคารน้ำใต้ดินจึงเกิดความสะดวกรวดเร็ว จึงสร้างธนาคารน้ำใต้ดินได้อย่างรวดเร็วและเสร็จสมบูรณ์ครบ 10 หลุม

อื่นๆ

เมนู