ดิฉัน นางสาวณิชาภัทร ก้อนเพชร ประเภท บัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

การปฏิบัติงานในวันที่ 7 สิงหาคม 2564 ดิฉันและทางทีมงาน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการสำรวจ และเก็บข้อมูล CBD พืชในท้องถิ่นเพิ่มเติม

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 คณะบดีคณะวิทยาการจัดการหัวหน้าโครงการ และทีมงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการได้มีการจัดประชุมออนไลน์ทาง Google meet เพื่อพูดคุย ติดตามการปฏิบัติงานของผู้จ้างงาน และแจ้งรายละเอียดการดำเนินงานเพิ่มเติม

 

วันที่ 15 สิงหาคม 2564 ลงพื้นที่บ้านหนองม่วง หมู่ 10 สำรวจความพร้อมของอุปกรณ์สำหรับหลังคาเรือนที่มีความประสงค์ที่จะร่วมทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินในครั้งนี้มีจำนวน 10 หลุม ว่ามียังขาดเหลือหรือไม่ เช่น ขวดน้ำ เศษอิฐเศษหินจากการก่อสร้าง ผ้าแยง ยางรถยนต์เก่า เป็นต้น

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ทีมงาน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงในพื้นที่บ้านหนองม่วง หมู่ 10 เริ่มทำการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน จำนวน 10 หลุม  ทั้งนี้ได้มีผู้ที่สนใจร่วมดูวิธีการสร้าง ฟังแนะนำเบื้องต้น และประโยชน์เกี่ยวกับการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด

ได้จัดทำรายงานสรุปภาพรวมการดำเนินการไตรมาสที่ 2 และตัดต่อคลิปวิดีโอรายงานผลการปฎิบัติงานการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินประจำเดือน

วิดีโอรายงานผลการปฎิบัติงานการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน

https://youtu.be/DmfG8RaNxFQ

อื่นๆ

เมนู