ดิฉัน นางสาวโสริยา แก้วสอน ประเภท บัณฑิตจบใหม่  เป็นผู้จ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01 (3)

การปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม 2564 ได้มีการประชุมทีมงานที่รับผิดชอบโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรอย่างยั่งยืนร่วมกับคณะบดีคณะวิทยาการจัดการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงมีการจัดการประชุมออนไลน์ทาง Google meet เพื่อพูดคุยหารือในการลงปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19นี้ และมีการสอบถามความคืบหน้าโครงการในแต่ละทำตำบลว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง และได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อทางทีมงานเพื่อใช้ในการลงพื้นที่เพื่อให้การลงพื้นที่ปฏิบัติงานในครั้งนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี

วันที่ 15 สิงหาคม 2564 ทางทีมงานได้มีการนัดกันลงพื้นที่เพื่อสำรวจดูวัสดุอุปกรณ์ว่าแต่ละบ้านยังขาดวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างเพื่อที่ทางทีมงานจะได้จัดสรร หาให้ และเมื่อสำรวจเสร็จทางทีมงานจึงแบ่งหน้าที่กันแยกย้าย เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ยังขาดเหลืออาทิ เช่น ขวดพลาสติก ยางรถ และเมื่อได้จัดสรรหาวัสดุอุปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงนำวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ไปเก็บไว้รวมกันเพื่อใช้ในวันถัดไปเพื่อที่จะใช้สร้างธนาคารน้ำใต้ดินให้กับหลังคาเรือนที่เราได้คัดเลือกไว้แล้วว่าเป็นหลังคาเรือนที่มีปัญหาน้ำท่วมขังและมีปัญหาน้ำเน่าเสีย

วันที่ 16 สิงหาคม ทางทีมงานได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมทั้งได้ให้ตัวแทนภายในทีมงานได้อธิบายขั้นตอนและวีธีการทำอย่างละเอียดในการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดเพื่อกักเก็บน้ำใช้ทางการเกษตร ให้กับชาวบ้านให้ดูและมีการเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้ซักถามเกี่ยวกับประโยชน์ของการทำธนาคารน้ำใต้ดินและข้อสงสัยในส่วนที่ยังไม่เข้าใจ เพื่อให้เป็นความรู้ เพื่อที่ในอนาคตชาวบ้านต้องการที่จะทำเองจะได้เป็นประโยชน์และมีความรู้ความเข้าใจในการลงมือปฏิบัติเองและการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและร่วมใจจากผู้นำชุมชนบ้านหนองม่วง หมู่ที่10 และชาวบ้านที่ให้ความต้อนรับเป็นอย่างดี จึงทำให้การลงพื้นที่ในครั้งบรรลุลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยในการลงปฏิบัติงานในครั้งนี้เป็นไปด้วยความระมัดระวังเนื่องจากอยู่ในช่วงแพร่ระบาดของ โควิด-19 โดยมีการเว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงานตลอดเวลา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู