กระผม นายบัญชา สัตตารัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้รับจ้างงานของ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ MS01(3)หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

       การปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2564

        ทางทีมงานและคณะอาจารย์ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนได้มีการประสานงานกับทางผู้ใหญ่บ้าน บ้านสำราญโกน หมู่ 17 ต.สูงเนิน อ.กระสังจ.บุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในแต่ละครั้งเป็นไปด้วยความระมัดระวังเนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 มีการระมัดระวัง เว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ และสวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงานตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยของทุกคน ก่อนการลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้พวกเราทีมงานไ้ด้ร่วมประชุมทีมเพื่อพูดคุย แก้ไขปัญหาร่วมกัน และทีมงานของเรายังได้ให้ความรู้ เกี่ยวกับการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินให้แก่ชาวบ้านได้รับรู้ถึงประโยชน์ที่แท้จริง และได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่มย่อย เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน โดยเป้าหมายในการทำธนาคารน้ำใต้ดินเดือนนี้มีจำนวนทั้งหมด 6 บ่อ ทั้งนี้ได้ร่วมเเรงร่วมใจในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

 

 

อื่นๆ

เมนู