1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
  4. Ms01(3) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

Ms01(3) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

กระผม นายบัญชา สัตตารัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ MS01 (3) หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

 

การปฎิบัติงานในเดือนกรกฏาคม

เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า หรือโรคโควิด-19 ได้กลับมาระบาดซ้ำ ทำให้หลายหน่วยงานเฝ้าระวังและทำงานแบบ WORK FROM HOME เพื่อลดการพบปะซึ่งกันและกัน ลดการกระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า

กระผมและทางทีมงานได้ดำเนินการสำรวจพื่นที่เพื่อที่จะทำการขุดหลุม เพื่อทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินโดยได้มีการวางแผนแบ่งกลุ่มและประชุมทีมก่อนการลงมือปฏิบัติงาน เพื่อที่จะให้โครงการได้ลุล่วงสำเร็จตามวันและเวลาที่กำหนด

ต่อมาได้นัดแนะทีมงานเพื่อที่จะลงพื้นที่ตามบ้าน และได้ขุดหลุมจำนวน 10 หลุมไว้ เพื่อให้ชาวบ้านได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินที่จะลงพื้นที่ดำเนินการปฏิบัติในวันข้างหน้า

อุปสรรคในการทำงาน

จากการลงพื้นที่ขุดบ่อเตรียมไว้เพื่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินปรากฏว่า การขุดบ่อในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนทำให้การขุดบ่อไว้นั้นไม่ได้ ซึ่งจะทำให้มีน้ำไหลลงขังในบ่อ

อื่นๆ

เมนู