ดิฉัน นางสาวกรรณิการ์ ปลายเนตร ประเภท บัณฑิตจบใหม่  เป็นผู้จ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01 (3)

การปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน

เนื่องด้วยสถานการณ์โรคโควิด-19 ได้กลับมาระบาดซ้ำอีกครั้ง ทำให้หลายหน่วยงานเฝ้าระวัง เพื่อลดการพบปะซึ่งกันและกัน ลดการกระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โรคโควิด-19 และในหมู่บ้านของดิฉันอยู่อาศัยได้มีผู้คนติดโควิด เป็นคัตเตอร์งานบุญ จึงทำให้ดำเนินงานค่อนยาก แต่ก็มีการป้องกันอย่างดี และล้างมือตลอดเวลาจับสิ่งปฏิกุล อาจารย์ผู้ควบคุมได้มีการสั่งงานผ่านทางออนไลน์ เพื่อชี้แจง พูดคุย ติดตามการปฏิบัติงาน และแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องของกิจกรรมเดือนพฤศจิกายน ตลอดเวลา

ในวันที่ 7  พฤศจิกายน 2564 ดิฉัน และทางทีมงาน ได้ทำการนัดกันลงพื้นที่ เริ่มกระบวนการการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดของบ้านทุ่งสว่าง  จำนวน 14 หลุม  ซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ในการขุดธนาคารน้ำใต้ดินสำเร็จผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี

ต่อมาตั้งแต่วันที่ 11  พฤศจิกายน 2564 ดิฉันและทางทีมงาน ช่วยกันดำเนินงานสำรวจข้อมูล แบบสอบถามโครงการ การติดตามตรวจสอบ
กระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T และกรอกแบบฟอร์ม CBD ลงในระบบ

การลงพื้นที่ในเดือนพฤศจิกายนนี้สามารถดำเนินงานโครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดผ่านไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้าน เจ้าของพื้นที่ ที่เข้าร่วมโครงการ ได้ให้ความร่วมมือกับผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี ทำให้งานในเดือนนี้ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ แต่อาจจะมีอุปสรรคเล็กน้อย เนื่องจากมีพายุเข้า ทำให้ฝนตกการดำเนินงานค่อนข้างยาก และมีการระบาดของโควิดเพิ่มขึ้นในตำบลสูงเนิน เขตที่ดิฉันรับผิดชอบ แต่ทางทีมงานเราก็ทำเต็มที่ที่สุด และป้องกัน ดำเนินงานโดยออนไลน์ให้เกิดประโยชน์ด้วย

 

อื่นๆ

เมนู