ดิฉัน นางสาวณิชาภัทร ก้อนเพชร ประเภท บัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

 

              การปฏิบัติงานในเดือนเมษายน 2564 ลงพื้นลงพื้นที่เก็บข้อมูล แบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล และแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ครัวเรือนและชุมชน ลงสำรวจและเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ 1.  บ้านสูงเนิน หมู่ 1  2.  บ้านตะแบก หมู่ 2 มี 3.  บ้านหนองเต็ง หมู่ 19  4.  บ้านประดู่ หมู่ 8 เพื่อความรวดเร็วและความสะดวกในการสำรวจและเก็บข้อมูลจึงอความอนุเคราะห์กับผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่ให้ประชาสัมพันธ์ให้กับลูกที่ยังไม่ได้ให้ข้อมูลมาให้ข้อมูล ณ ศาลากลางหมู่ คีย์ข้อมูลลงในระบบตามแบบฟอร์ม และตัดต่อวิดีโอรายงงานผลปฏิบัติการประจำเดือน

         

                 ในการนี้ ดิฉันจะนำข้อมูลในส่วนที่ค้นพบจากการลงพื้นที่ชุมชน ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ เพื่อที่จะทำให้ชุมชนมีการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน  เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และพัฒนาที่ยั่งยืนตามศาสตร์ของพระราชาในลำดับต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู