ดิฉัน นางสาวณิชาภัทร ก้อนเพชร ประเภท บัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

          การปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม 2564 นี้ดิฉันและทีมงานได้แบ่งกลุ่มกันลงพื้นที่เพื่อเป็นการรวดเร็วสำหรับการสำรวจและเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ตำบลสูงเนินมี 19 หมู่บ้าน กลุ่มดิฉันได้รับผิดชอบ 4 หมู่บ้านดังนี้ 1. บ้านสูงเนิน หมู่ 1  2. บ้านตะแบก หมู่ 2    3. บ้านประดู่ หมู่ 8  4. บ้านหนองเต็ง หมู่ 19

           ในการลงพื้นลงพื้นที่เก็บข้อมูล แบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล และแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ครัวเรือนและชุมชน ลงพื้นที่ 4 ครั้ง ดังนี้ 1. วันที่ 1 มีนาคม 2564 ณ บ้านสูงเนิน หมู่ 1 มีจำนวน 118 ครัวเรือน  2. วันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ บ้านตะแบก หมู่ 2 มีจำนวน 98 ครัวเรือน 3. วันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ บ้านหนองเต็ง หมู่ 19 มีจำนวน 53 ครัวเรือน 4. วันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ บ้านประดู่ หมู่ 8 มีจำนวน 84 ครัวเรือน เพื่อความรวดเร็วและความสะดวกในการสำรวจและเก็บข้อมูลจึงอความอนุเคราะห์กับผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่ให้ประชาสัมพันธ์ให้กับลูกบ้านรวมตัวกัน ณ ศาลากลางหมู่ ส่วนบ้านเลขที่ที่ยังไม่ได้ข้อมูลสาเหตุเกิดจากมีแต่บ้านไม่มีคนอยู่อาศัย

          ในการนี้ ดิฉันจะนำข้อมูลในส่วนที่ค้นพบจากการลงพื้นที่ชุมชน ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ   เพื่อที่จะทำให้ชุมชนมีการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน  เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และพัฒนาที่ยั่งยืนตามศาสตร์ของพระราชาในลำดับต่อไป

อื่นๆ

เมนู