ดิฉัน นางสาวกรรณิการ์ ปลายเนตร ประเภทงาน บัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อนใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01 (3)

การปฏิบัติงานในเดือนเมษายน 2564 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล แบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล และแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด 19 ครัวเรือนและชุมชน ลงสำรวจและเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ 1. บ้านสูงเนิน หมู่ 1 2. บ้านตะแบกหมู่ 2 3. บ้านหนองเต็ง หมู่ 19 4. บ้านประดู่ หมู่ 8 เพื่อที่จะได้นำข้อมูลไปดำเนินการต่อ ให้กับส่วนกลาง

ในส่วนการลงพื้นที่หมู่บ้านนั้น ดิฉันได้สังเกตเห็นว่า ชาวบ้านให้ความร่วมมือกันอย่างดี และพร้อมที่จะปฏิบัติตามโครงการที่ได้แนะนำไป อย่างไรก็ตาม ความเป็นอยู่ของแต่ละหมู่บ้าน จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับบริบทของชุมชนที่ตั้งนั้น ว่าความเป็นอยู่ ดีหรือไม่ดี

ในชุมชนที่ดิฉันไปสำรวจมา ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางน้ำ ทรัพยากรทางดินอยู่ในขั้นดี แต่ชาวบ้านอาจจะขาดความรู้เรื่องการรักษาสภาพ ของทรัพยากรนั้นๆ เราจึงเข้าไปแนะนำให้ทรัพยากรยั่งยืนมากขึ้น

ในการนี้ดิฉันจะนำข้อมูล ดังกล่าว ส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติ และเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการในลำดับต่อไป

อื่นๆ

เมนู