ดิฉันนางสาวพรรัตน์ดา ธรรมสาร ประเภทนักศึกษาเป็นผู้รับจ้างงานตำบลสูงเนินอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3) โดยเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ในส่วนของการปฏิบัติงานในเดือนมีนาคมดิฉันได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่คีย์ข้อมูล 01 02 ลงระบบดิฉันก็ดำเนินการทำงานเรื่อยๆมาช่วยงานกันกับคนในกลุ่มในส่วนของการลงพื้นที่ในเดือนมีนาคมดิฉันไม่ได้ลงพื้นที่กับที่ๆเพราะติดเรื่องสอบ Final
ทางอาจารย์ผู้ดูแลท่านเข้าใจจึงให้กลุ่มนักศึกษาเป็นผู้เขียนข้อมูลลงระบบในเดือนนี้
วันที่9 มีนาคม 2564มีการนัดกันในกลุ่มลงพื้นที่ในหมู่บ้านปราสาททอง หมู่6 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.จังหวัดบุรีรัย์ ดิฉันก็ได้ไปลงพื้นที่กับสมาชิกกลุ่มของฉันมีการนัดกันทำงานนิฉันก็ไปทำกับพวกพี่ๆการทำงานเป็นไปเรียบร้อยดีคนในกลุ่มสามัคคีกันพี่ๆในกลุ่มก็ให้คำปรึกษาดีมากทุกคนช่วยกันร่วมไม้ร่วมมือมีความสามัคคีอาจารย์ผู้ดูแลก็น่ารักมากให้คำปรึกษาให้ชี้แนะแนวทางการดำเนินงานมีข่าวสารอะไรท่านจะคอยชี้แจง ตลอดเลยค่ะ

ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนตัวกลางเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการขึ้นลำดับต่อไป

   

 

 

 

อื่นๆ

เมนู