ดิฉัน นางสาวปราณี ระตาภรณ์ ประเภท ประชาชน  เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

 

ส่วนการลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน ในวันที่ 1-4 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ดิฉันและทีมงานได้ลงพื้นที่ศาลากลางหมู่บ้านบ้านทุ่งสว่าง หมู่ 7 บ้านสำราญโกน หมู่ 17 บ้านจะเนียง หมู่ 5  ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชน จากผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในหมู่บ้านของแต่ละหมู่  เพื่อที่จะทำการสำรวจและเก็บข้อมูลที่ได้จากผู้นำชุมชนในลำดับเริ่มต้นมาใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ของข้อมูลตามกลุ่มเป้าหมาย

 

ในส่วนการลงพื้นที่ตามหมู่บ้านนั้น  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ดิฉันได้เข้าไปเก็บข้อมูลแบบสอบถาม  โดยการพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านและประชาชนบ้านทุ่งสว่าง หมู่ 7  วันที่ 2 ที่บ้านสำราญโกน หมู่ 17  วันที่ 3-4 ที่บ้านจะเนียง หมู่ 19  ตามลำดับ  ดิฉันได้ซักถามข้อมูลอย่างละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มาอย่างละเอียดตามเอกสารที่แนบมา ตามแบบฟอร์ม (01) และ (02)

 

ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการในลำดับต่อไป

อื่นๆ

เมนู