ดิฉัน นางสาวรุ่งนภา ประเสริฐ ประเภท ประชาชน  เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

 

ส่วนการลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน ในวันที่ 1-11 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ดิฉันและทีมงานได้ลงพื้นที่ศาลากลางหมู่บ้านบ้านตะครองใต้ หมู่3  บ้านพลวง หมู่9  บ้านกระทุ่ม หมู่ 11 บ้านโชค หมู่ 15 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชน จากผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในหมู่บ้านของแต่ละหมู่  เพื่อที่จะทำการสำรวจและเก็บข้อมูลที่ได้จากผู้นำชุมชนในลำดับเริ่มต้นมาใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ของข้อมูลตามกลุ่มเป้าหมาย

 

ในส่วนการลงพื้นที่ตามหมู่บ้านนั้น  เมื่อวันที่ 1-3 มีนาคม 2564 ดิฉันได้เข้าไปเก็บข้อมูลแบบสอบถาม  โดยการพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านและประชาชนบ้านตะครองใต้ หมู่ 3  วันที่ 4-7 ที่บ้านพลวง หมู่ 9 วันที่ 8-11 ที่บ้านโชค หมู่ 15  ตามลำดับ  ดิฉันได้ซักถามข้อมูลอย่างละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มาอย่างละเอียดตามเอกสารที่แนบมา ตามแบบฟอร์ม (01) และ (02)

 

ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการในลำดับต่อไป

อื่นๆ

เมนู