ดิฉัน นางสาวธันศร นามผา ประเภทประชาชน ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ได้มีการดำเนินงานลงพื้นที่ ร่วมกับคณะผู้รวมงานอย่างต่อเนื่อง และได้มีการประสานงานการดำเนินงานผ่านทางออนไลน์

โดยได้มีการประชุมคัดเลือกครัวเรือนที่มีความประสงค์ที่จะสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน และได้ลงพื้นที่ไปสำรวจความเหมาะสมของพื้นที่ ที่จะสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน จากนั้นก็ได้เริ่มดำเนินการ การสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและผู้คนในชุมชนเป็นอย่างดี และผู้คนในชุมชน ก็ได้เริ่มเห็นประโยชน์ที่ได้รับจากการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินมากขึ้น เพิ่มเติมจากการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินในชุมชนแล้ว ดิฉันและคณะผู้ร่วมงาน ได้มีการจัดกิจกรรมการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ซึ่งผู้คนในชุมชนจะให้ความสนใจ และเกาะติดเรื่องการฉีดวัคซีนมาก

สรุปผลการดำเนินงานในเดือนนี้ ได้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และพร้อมที่จะปฏิบัติงานต่อไป อย่างเต็มความสามารถ

เดือนมิถุนายน

รณรงค์ฉีดวัคซีน

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู