1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
  4. Ms01(3) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2564

Ms01(3) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2564

ดิฉัน นางสาวศุภลักษณ์  ซอมรัมย์ ประเภท ประชาชน  เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

การปฏิบัติงานในเดือนมิถุนายน 2564 ทางอาจารย์และทีมงานในตำบลสูงเนินได้มีการนัดประชุมให้มีการลงพื้นที่รณรงค์การฉีดวัคซีนcovid-19 ดิฉันและทีมงานจึงได้ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงประโยชน์ของการฉีดวัคซีน วิธีการเตรียมรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดและวิธีการดูแลตนเองหลังจากการรับวัคซีนโควิด

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ทางคณะอาจารย์และทีมงานประจำตำบลได้มีการนัดแนะเพื่อที่จะเข้าร่วมประชุมกันอีกครั้ง เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินที่จะลงพื้นที่ดำเนินการปฏิบัติในวันข้างหน้า เพื่อที่จะได้ให้ทางทีมงานแนะนำชาวบ้านให้เข้าใจถึงขั้นตอนและวิธีในการปฎิบัติได้ง่ายขึ้น

ต่อมาในวันที่ 14 มิถุนายน ทางทีมงานได้มีการลงพื้นที่สำรวจบ้านหนองม่วง หมู่ 10 ได้ประสานงานกับครัวเรือนเพื่อแนะนำการทำธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อเตรียมที่จะขุดหลุมจำนวน 10 หลุม จัดเตรียมหาอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายเช่น ขวดพลาสติก ยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้ว เศษหินก้อนใหญ่ เพื่อใช้ในการทำธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการในลำดับต่อไป

 

 

เดือนมิถุนายน

 

 

 

อื่นๆ

เมนู