1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
  4. Ms01(3) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2564

Ms01(3) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2564

ดิฉัน นางสาวปราณี ระตาภรณ์ ประเภท ประชาชน เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

การปฏิบัติงานในเดือนมิถุนายน 2564 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิท-19 ทางคณะอาจารย์ได้มีการนัดประชุมทีมงานเพื่อที่จะให้ทีมงานได้ลงพื้นที่รณรงค์เชิญชวนให้ชาวบ้านฉีดวัคซีน และได้ให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการได้รับวัคซีนเพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงประโยชน์ของการฉีดวัคซีน วิธีการเตรียมรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดและวิธีการดูแลตนเองหลังจากการรับวัคซีนโควิด

วันที่ 12 มิถุนายน  2564  ได้เข้าร่วมประชุมอีกครั้งเพื่อทำความเข้าใจ ทางอาจารย์ผู้ควบคุมได้ชี้แจงการดำเนินงานเป็นขั้นเป็นตอนเกี่ยวกับธนาคารน้ำใต้ดิน ประชุมทีมงานให้คัดเลือกครัวเรือนที่จะจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อเตรียมพื้นที่ที่จะลงไปดำเนินการในเดือนถัดไป

ต่อมาในวันที่ 14 มิถุนายน  2564   ดิฉันและทีมงานได้ลงพื้นที่บ้านหนองม่วง เพื่อประสานงานกับชาวบ้านและทำการเตรียมพื้นที่ ขุดหลุมจำนวน 10 หลุมตามที่กำหนด และได้ให้ชาวบ้านจัดเตรียมหาอุปกรณ์ที่หามาได้ท้องถิ่นเช่น ขวดน้ำที่ไม่ใช้แล้ว หินก้อนใหญ่ที่ไม่ใช้แล้ว ยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้วในการทำธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด เพื่อประโยชน์ทางการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการในลำดับต่อไป

 

 

 

เดือนมิถุนายน

อื่นๆ

เมนู