1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
  4. Ms01(3) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกรกฎาคม

Ms01(3) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกรกฎาคม

ดิฉัน นางสาวปราณี ระตาภรณ์ ประเภท ประชาชน เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

การปฏิบัติงานในเดือนกรกฎาคม 2564 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิท-19 ได้ทำการสำรวจพื้นที่บ้านหนองม่วงหมู่ที่ 10 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินและได้ทำการขุดบ่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินไปได้บางส่วนแล้ว ในเดือนกรกฎาคมนี้ดิฉันและทีมงานได้ขุดบ่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินทั้งหมด 10 หลุมให้แล้วเสร็จเพื่อเตรียมการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินให้แก่หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการนี้

ต่อมาได้มีการลงพื้นที่ขุดหลุมโดยทางทีมงานได้ช่วยกันขุดหลุมตามที่ได้รับหมอบหมายและยังมีชาวบ้านมาช่วยขุดด้วยในครั้งนี้ โดยการขุดปัญหาที่ทางทีมงานพบคือยิ่งขุดลึกน้ำก็ยิ่งออกมาและเนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูฝนทำให้มีน้ำขังตามหลุมที่ทางทีมงานขุดเสร็จแล้ว

อุปสรรคในการทำงานในเดือนนี้ จากการลงพื้นที่ขุดบ่อนั้น เตรียมไว้เพื่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินปรากฏว่า การขุดบ่อในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนทำให้การขุดบ่อไว้นั้นไม่ได้ ซึ่งจะทำให้มีน้ำไหลลงขังในบ่อจึงทำให้เกิดอุปสรรคในการทำงาน

ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการในลำดับต่อไป

 

 

เดือนกรกฎาคม https://youtu.be/0n5QqffAgpo

อื่นๆ

เมนู