1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
  4. Ms01(3) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

Ms01(3) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

ดิฉัน นางสาวศุภลักษณ์  ซอมรัมย์ ประเภท ประชาชน  เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

การปฏิบัติงานในเดือนกรกฎาคม 2564 ดิฉันและทางทีมงาน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการสำรวจพื่นที่เพื่อที่จะทำการขุดหลุม เพื่อทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินโดยได้มีการวางแผนแบ่งกลุ่มและประชุมทีมก่อนการลงมือปฏิบัติงาน เพื่อที่จะให้โครงการได้ลุล่วงสำเร็จตามวันและเวลาที่กำหนด

ต่อมาได้นัดแนะทีมงานเพื่อที่จะลงพื้นที่ตามบ้าน และได้ขุดหลุมจำนวน 10 หลุมไว้ เพื่อให้ชาวบ้านได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินที่จะลงพื้นที่ดำเนินการปฏิบัติในวันข้างหน้า

อุปสรรคในการทำงานของเดือนนี้พบว่า ช่วงนี้เป็นฤดูฝนทำให้การทำงานนั้นเป็นไปได้ยาก เพราะถ้าเราได้ทำการขุดหลุมไว้แล้วจะทำให้น้ำไหลเข้าหลุมได้ จึงทำให้ทางดิฉันและทีมงานได้พักช่วงไว้ก่อนซักระยะหนึ่ง

ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการในลำดับต่อไป

 

 

เดือนกรกฎาคม https://youtu.be/0n5QqffAgpo

อื่นๆ

เมนู