1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
  4. MS01(3) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ประจำเดือนมิถุนายน 2564

MS01(3) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ประจำเดือนมิถุนายน 2564

         ดิฉัน นางสาวณิชาภัทร ก้อนเพชร ประเภท บัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

         การปฏิบัติงาน วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ลงพื้นที่ดูตัวอย่างครัวเรือนที่ได้สร้างธนาคารน้ำใต้ดินก่อนหน้านี้แล้ว ว่ามีประโยชน์ทางด้านการเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกับดินอย่างไรบ้างเพื่อเป็นแนวทางการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินในโครงการ

วันที่ 12 มิถุนายน 2564 ประชุมร่วมกับอาจารย์ประจำตำบล และทีมงานเพื่อทำความเข้าใจและการดำเนินงานเพื่อเป็นขั้นเป็นตอน เกี่ยวกับการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินในรอบเดือน

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ลงพื้นที่บ้านหนองม่วง หมู่ 10 เพื่อประสานงานกับครัวเรือนเพื่อความทำเข้าใจและสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับขุดธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร

           ซึ่งในเดือนมิถุนายนจะทำการขุดบ่่อธนาคารน้ำใต้ดินจำนวน 10 บ่อ ครัวเรือนผู้นำชุมชน 2 บ่อ และครัวเรือในชุมชนที่สนใจอีก 8 บ่อ ในการกับกับดูแลได้แบ่งการทำงานดังนี้ นักศึกษารับผิดชอบดูแลจำนวน 2 บ่อ บัณฑิตจบใหม่รับผิดชอบดูแลจำนวน 5 บ่อ ประชาชนรับผิดชอบดูแลจำนวน 3 บ่อ และดิฉันได้รับผิดชอบในการตัดต่อวิดีโอรายงานผลการปฎิบัติงานประจำเดือน

อื่นๆ

เมนู