1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
  4. MS01(3) ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานที่กรมที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขากระสัง (กพร.) ประจำเดือนมีนาคม

MS01(3) ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานที่กรมที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขากระสัง (กพร.) ประจำเดือนมีนาคม

การปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
ข้าพเจ้านางสาวพิชชา จอมรัมย์ ตำแหน่ง กพร. (กลุ่มบัณฑิตจบใหม่) ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขากระสัง ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ดังจะกล่าวต่อไปนี้
1. ด้านการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ดิน ข้อมูลภาพลักษณ์ที่ดิน
ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของภาพลักษณ์เอกสารสิทธิของที่ดินในระบบคอมพิวเตอร์กับเอกสารสิทธิที่ดินฉบับสำนักงานที่ดิน (ต้นฉบับ)
หากพบว่าข้อมูลมีความบกพร่องให้รายงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยในเดือนนี้ได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องได้ทั้งหมด 2,230 แปลง
2.ด้านการนำเข้า
2.1 นำเข้าภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนให้เป็นปัจจุบันได้ทั้งหมด 2,030 แปลง
2.2 การนำเข้าภาพลักษณ์สารบบที่ดิน หากตรวจสอบว่ายังไม่มีการนำเข้าหรือมีการนำเข้าไม่ครบถ้วนให้ทำการสแกนภาพลักษณ์เอกสารสารบบที่ดินเข้าสู่ระบบให้ถูกต้องได้ทั้งหมด 1,020 แปลง
3.ด้านการตรวจสอบรูปแปลงที่ดิน
สำนักงานที่ดินที่ปรากฎรูปแปลงที่ดินเกินกว่าฐานข้อมูลที่ดินในระบบคอมพิวเตอร์ให้ทำการตรวจสอบและรายงานรูปแปลงที่ดินส่วนที่เกินให้เจ้าหน้าที่รับทราบ
4.งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆเป็นครั้งคราว
งานที่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และงานอื่นๆที่ได้ช่วยเจ้าหน้าที่ทำ จะเป็นการประทับตราต่างๆเพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินต่อและการแยกเอกสาร จัดเรียงให้เป็นรายตำบล เป็นต้น

การสืบค้นหาสารบบ                                                   ประชุมประจำเดือนมีนาคม

 

 

 

อื่นๆ

เมนู