http://https://youtu.be/9PLbcQpu6u8

ดิฉัน นางสาวจินตภา คงโท ประเภทนักศึกษา เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)โดยเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ในส่วนของการปฎิบัติงานในเดือนมีนาคม ดิฉันได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่คีย์ข้อมูล 01,02 ลงระบบ ลงระบบ ดิฉันก็ดำเนินการทำงานเรื่อยๆมา ช่วยงานกันกับคนในกลุ่ม ในส่วนของการลงพื้นที่ในเดือนมีนาคมนี้ดิฉันไม่ได้ลงพื้นที่กับพี่ๆเพราะติดช่วงสอบไฟนอล ทางอาจารย์ผู้ดูแลท่านเข้าใจจึงให้กลุ่มนักศึกษาเป็นผู้คีย์ข้อมูลลงระบบในเดือนนี้ มีการนัดกันทำงานดิฉันก็ไปทำกับพวกพี่ๆ การทำงานเป็นไปเรียบร้อยดีคนในกลุ่มสามัคคีกัน พี่ๆในกลุ่มก็ให้คำปรึกษาดีมาก อาจารย์ผู้ดูแลก็น่ารักมาก มีข่าวสารอะไรท่านจะคอยชี้แจงตลอดค่ะ

ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนตัวกลางเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการในลำดับต่อไป

อื่นๆ

เมนู