ดิฉัน นางสาวจินตภา คงโท ประเภทนักศึกษา เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3) โดยเริ่มทำงานเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

        ส่วนการลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:00 – 12:00 น.ดิฉันและทีมงานได้ลงพื้นที่ที่ศาลากลางหมู่บ้านบ้านตะครองใต้หมู่3 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานของชุมชน จากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ทั้ง19 หมู่บ้านและกำนัน โดยเพื่อที่จะทำการสำรวจและเก็บข้อมูลที่ได้จากผู้นำในชุมชนในลำดับเริ่มต้นมาใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ของข้อมูลตามเป้าหมายทั้ง 16 ตัวชี้วัดของ อว. ได้ให้มาตามเอกสารที่แนบ 1

        ในส่วนการลงพื้นที่ตามหมู่บ้านนั้น เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ดิฉันได้เข้าไปเก็บแบบสอบถามและได้ทำการหาค่าพิกัด GPS ทั้งที่เป็นกลุ่มทั้ง 16 ตัวชี้วัดจากเอกสารแนบ 1 ทั้งโดยการพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านและประชาชนบ้านสีคิ้ว หมู่ 5 และวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ที่บ้านป่ายาว หมู่ 12 ดิฉันได้ซักถามข้อมูลอย่างละเอียดตามแบบสอบถามที่ส่วนกลางให้มาอย่างละเอียดตามเอกสารที่แนบมา ตามแบบฟอร์ม (01) และ (02)คีย์ข้อมูลลงระบบ2T ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลางเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการในระดับต่อไป

อื่นๆ

เมนู