1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
  4. MS01(3) ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนประจำเดือนมิถุนายน 2564

MS01(3) ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนประจำเดือนมิถุนายน 2564

ดิฉัน นางสาวรุ่งนภา ประเสริฐ ประเภทประชาชน ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ได้มีการดำเนินงานลงพื้นที่ ร่วมกับคณะผู้รวมงานและได้มีการประสานงานการดำเนินงานผ่านทางออนไลน์.

จึงได้ส่งคลิปวิดีโอการทำธนาคารน้ำใต้ดินให้ทีมงานได้ศึกษาก่อน และจัดอบรมเสริมทักษะทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดจากสถานที่จริง เพื่อให้ทีมงานสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชาวบ้านที่เข้าร่วมหรือสนใจโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ว่าไม่ได้ทำยากอย่างที่คิดและยังได้บอกประโยชน์ของการมีธนาคารน้ำใต้ดินให้เเกชาวบ้านในพื้นที่

เเละการดำเนินงานในครั้งนี้้้สำเร็จลุลวงไปได้ด้วยดี

อื่นๆ

เมนู