1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
  4. MS01(3) ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ประจำเดือนมีนาคม 2564

MS01(3) ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ประจำเดือนมีนาคม 2564

ดิฉัน นางสาวโสริยา แก้วสอน ประเภท บัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้จ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01 (3)   การปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม 2564 นี้ดิฉันและทีมงานได้เเบ่งกลุ่มกันลงพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อที่จะได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 01  และเก็บแบบฟอร์ม 02 โดยวิธีการสัมภาษณ์ ในตำบลสูงเนินมีทั้งหมด 19 หมู่บ้าน กลุ่มของดิฉันได้รับผิดชอบทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ซึ่งเเยกได้ดังนี้ 1. บ้านตะครองใต้ 2. บ้านบัวถนน 3. บ้านปราสาท 4. บ้านพลวง 5. บ้านหนองม่วง 6. บ้านกระทุ่ม 7. บ้านเสม็ด 8. บ้านโคกเพชร 9. บ้านโชค 10. บ้านอังกรวง   ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล แบบฟอร์ม 01 และเเบบฟอร์ม 02 โดยการสัมภาษณ์ ได้ลงพื้นที่สำรวจดังนี้ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ลงสำรวจที่บ้านโชค หมู่ 15  และบ้านอังกรวง หมู่ 16  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ลงสำรวจเก็บข้อมูลที่บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 14  วันที่ 1 มีนาคม 2564 ลงสำรวจข้อมูลที่บ้านกระทุ่ม หมู่ที่ 11 วันที่ 2 มีนาคม 2564 ลงสำรวจเก็บข้อมูลบ้านพลวง หมู่ที่ 9   วันที่ 4 มีนาคม 2564 ลงสำรวจข้อมูลที่บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 10   วันที่ 5 มีนาคม 2564 ลงสำรวจข้อมูลที่บ้านบัวถนน หมู่ที่ 4    วันที่ 6 มีนาคม 2564 ลงสำรวจข้อมูลครัวเรือนที่บ้านเสม็ด หมู่ที่ 13   วันที่ 8 มีนาคม 2564 ลงสำรวจข้อมูลครัวเรือนที่บ้านปราสาท หมู่ที่ 6  วันที่ 11 มีนาคม ลงสำรวจข้อมูลครัวเรือนที่บ้านตะครองใต้ หมู่ที่ 3 และวันที่ 12 มีนาคม 2564 ได้ลงสำรวจที่บ้านตะครองใต้สำหรับครัวเรือนที่ยังตกหล่นไม่ได้ไปให้ข้อมูลการสำรวจในวันเเรก เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการสำรวจเก็บข้อมูลครัวเรือนในครั้งนี้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์กับผู้นำชุมชนของแต่ละหมู่บ้านให้ประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านได้ทราบและได้มารวมตัวกัน ณ ศาลากลางหมู่บ้าน ของแต่ละหมู่บ้านเพื่อสะดวกแก่การสัมภาษณ์และการเก็บข้อมูล ในการสำรวจเก็บข้อมูลครัวเรือน ในแต่ละครัวเรือนครั้งนี้ เพื่อนำมาวิเคราะห์ในเชิงสถิติเเละเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ เพื่อที่จะทำให้ชุมชนในตำบลสูงเนินได้มีการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือน และมีน้ำใช้สะดวกสบายภายในครัวเรือน ซึ่งการลงสำรวจเก็บข้อมูลในครั้งนี้ ก็ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนในแต่ละหมู่บ้านเป็นอย่างดีและการเก็บข้อมูลในครั้งนี้จะได้นำไปวิเคราะห์และได้พัฒนาชุมชนในลำดับต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู