1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
  4. MS01(3) ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนประจำเดือนมีนาคม2564

MS01(3) ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนประจำเดือนมีนาคม2564

ผม นายธนกฤต พินัยรัมย์ ประเภท นักศึกษา เป็นผู้จ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)
การปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม 2564 นี้ผมและทีมงานได้แบ่งกลุ่มกันลงพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อที่จะได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลตามฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลบุคคลครัวเรือนและชุมชนและแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากเชื้อโควิด -19 ในตำบลสูงเนินมีทั้งหมด 19 หมู่บ้านกลุ่มของผมได้รับสูงเนินมีทั้งหมด 19 หมู่บ้านกลุ่มของผมได้รับผิดชอบทั้งหมด 10 หมู่ซึ่งแยกได้ดังนี้ 1. บ้านตะครองใต้ 2. บ้านบัวถนน 3. บ้านปราสาท 4. บ้านพลวง 5. บ้านหนองม่วง 6. บ้านกระทุ่ม 7. บ้านเสม็ด 8. บ้านโคกเพชร 9. บ้านโชค 10. บ้านอังกรวง

ส่วนตัวผมไม่ได้ลงพื้นที่ไปเก็บแบบสำรวจด้วย แต่ได้ทำหน้าที่ในการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม 01 และ 02 ที่พี่บัณฑิตจบใหม่และประชาชนได้ลงพื้นที่เพื่อไปเก็บข้อมูล การสำรวจข้อมูลครั้งนี้เพื่อนำมาวิเคราะห์ในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการเพื่อที่จะทำให้ชุมชนมีการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนและพัฒนาในลำดับต่อไป

อื่นๆ

เมนู