1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
  4. MS01(3) ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนประจำเดือนเมษายน 2564

MS01(3) ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนประจำเดือนเมษายน 2564

 

   ดิฉัน นางสาวโสริยา แก้วสอน ประเภท บัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)    การปฏิบัติงานในเดือนเมษายน 2564 ลงพื้นลงพื้นที่เก็บข้อมูล แบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปและข้อมูลครัวเรือน และแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ครัวเรือนและชุมชน ลงสำรวจและเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในบ้านเลขที่ ที่ตกสำรวจจากรอบที่แล้ว ดังนี้   บ้านพลวง หมู่ 9   บ้านโคกเพชร หมู่ 14   บ้านปราสาท หมู่ 6   บ้านเสม็ด หมู่ 13 บ้านโชค หมู่ 15 บ้านบัวถนน หมู่ 4 บ้านป่ายาว หมู่ 12     เพื่อความรวดเร็วและความสะดวกในการสำรวจและเก็บข้อมูลจึงสำรวจบ้านเลขที่ที่ตกหล่นจากทะเบียนราษฎร์เพื่อง่ายต่อการสำรวจบ้านเลขที่ที่ยังไม่ได้ให้ข้อมูลแล้วจึงออกไปสำรวจข้อมูลที่บ้านเลขที่นั้นๆ คีย์ข้อมูลลงในระบบตามแบบฟอร์ม 01 02    ในการนี้ ดิฉันจะนำข้อมูลในส่วนที่ค้นพบจากการลงพื้นที่ชุมชน ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ เพื่อที่จะทำให้ชุมชนมีการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน  เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และพัฒนาที่ยั่งยืนตามศาสตร์ของพระราชาในลำดับต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู