1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
  4. MS01(3) ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนประจำเดือนเมษายน 2564

MS01(3) ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนประจำเดือนเมษายน 2564

ผม นายธนกฤต พินัยรัมย์ ประเภท นักศึกษา เป็นผู้จ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)
การปฏิบัติงานในเดือนเมษายน 2564 นี้ผมและทีมงานได้แบ่งกลุ่มกันลงพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อที่จะได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลตามฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลบุคคลครัวเรือนและชุมชนและแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากเชื้อโควิด -19 ในตำบลสูงเนินมีทั้งหมด 19 หมู่บ้านกลุ่มของผมได้รับสูงเนินมีทั้งหมด 19

ส่วนตัวผมไม่ได้ลงพื้นที่ไปเก็บแบบสำรวจด้วย แต่ได้ไปประชุมวางแผนการทำงานและทำหน้าที่ในการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม 01 และ 02 ที่พี่บัณฑิตจบใหม่และประชาชนได้ลงพื้นที่เพื่อไปเก็บข้อมูล การสำรวจข้อมูลครั้งนี้เพื่อนำมาวิเคราะห์ในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการเพื่อที่จะทำให้ชุมชนมีการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนและพัฒนาในลำดับต่อไป

อื่นๆ

เมนู