1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
  4. MS01(3) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

MS01(3) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

ดิฉัน นางสาวณิชาภัทร ก้อนเพชร ประเภท บัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3) โดยเริ่มทำงานเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ส่วนการลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ดิฉันและทีมงานได้ลงพื้นที่ศาลากลางหมู่บ้านบ้านตะครองใต้ หมู่ 3 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อทำกิจกรรม Work Shop 16 เป้าหมาย สัมภาษณ์ เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชน จากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ผู้นำชุมชนตำบลสูงเนิน ทั้ง 19 หมู่บ้านและกำนัน โดยเพื่อที่จะทำการสำรวจและเก็บข้อมูลที่ได้จากผู้นำชุมชนในลำดับเริ่มต้นมาใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ของข้อมูลตามกลุ่มเป้าหมายทั้ง 16 ตัวชี้วัดของ อว. ได้ให้มาตามเอกสารที่แนบ 1

จากการที่ได้ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามจากชาวบ้าน ดิฉันและทีมงานได้ทำการขออนุญาตผู้ใหญ่บ้านก่อนที่จะลงพื้นที่ บ้านสีคิ้วหมู่ 18 เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก มีประมาณ 80 หลังคาเรือน จากการสำรวจสอบถามข้อมูลจากชาวบ้าน ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพด้านการเกษตร เช่น ทำนา ทำไร่ปลูกมันสำปะหลัง เพื่อใช้บริโภค/อุปโภค และจำหน่าย และรับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง รายได้มาจากอาชีพที่ทำเป็นหลัก ไม่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม บ้านป่ายาว หมู่ 12 เป็นหมู่บ้านขนาดกลางมีประมาณ 170กว่าหลังคาเรือน จากการสำรวจสอบถามข้อมูลชาวบ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพด้านการเกษตร เช่น ทำนา ทำไร่ปลูกมันสำปะหลัง ทำสวนปลูกผักสวนครัว เพื่อใช้บริโภค/อุปโภค และจำหน่าย อาชีพค้าขาย รับจ้างทั่วไป รับราชการ และพนักงาน/ลูกจ้างเอกชน ส่วนใหญ่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง รายได้มาจากอาชีพที่ทำเป็นหลัก ไม่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในชุมชน และได้เข้าไปเก็บแบบสอบถาม และได้ทำการหาค่าพิกัด GPS ทั้งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทั้ง 16 ตัวชี้วัดจากเอกสารแนบ 1 ทั้งโดยการพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านและประชาชน ดิฉันได้ซักถามข้อมูลอย่างละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มาอย่างละเอียดตามเอกสารที่แนบมา ตามแบบฟอร์ม (01) และ (02)

ในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพบว่าครีวเรือนในชุมชนส่วนมากมีสภาพแห้งแล้ง น้ำไม่เพียงพอ ทั้งนี้ดิฉันจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการในลำดับต่อไป

อื่นๆ

เมนู