ดิฉัน นางสาวศุภลักษณ์  ซอมรัมย์ ประเภท ประชาชน  เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

 

การปฏิบัติงานในเดือนเมษายน 2564 ดิฉันและทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล แบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล และแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด 19 ครัวเรือนและชุมชน ลงสำรวจและเก็บข้อมูลหมู่บ้านเพิ่มเติมดังนี้ (1.) บ้านสูงเนิน หมู่ 1  (2.) บ้านตะแบก หมู่ 2  (3.) บ้านหนองเต็ง หมู่ 19  (4.) บ้านประดู่ หมู่ 8 เพื่อที่จะนำข้อมูลไปดำเนินการต่อ ให้กับส่วนกลาง

 

ในส่วนการลงพื้นที่หมู่บ้านนั้น ดิฉันได้สังเกตเห็นว่า ชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี และพร้อมที่จะปฏิบัติตามโครงการที่ได้แนะนำไป  ในชุมชนที่ดิฉันไปสำรวจมา ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางน้ำ ทรัพยากรทางดินอยู่ในขั้นดี แต่ชาวบ้านอาจจะขาดความรู้เรื่องการรักษาสภาพ ของทรัพยากรนั้นๆ ดิฉันและทีมงานจึงเข้าไปแนะนำและให้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะทำให้ทรัพยากรยั่งยืนมากขึ้นต่อไป

 

 

ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการในลำดับต่อไป

อื่นๆ

เมนู