ดิฉันนางสาวพรรัตน์ดา ธรรมสาร ประเภทนักศึกษาเป็นผู้รับจ้างงานตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3) โดยเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ 1กุมภาพันธ์ 2564

ในวันที่3 เดือนพฤษภาคม2564 ดิฉันได้เข้าร่วมประชุมวางแผนในการทำงานของเดือนพฤษภาคมว่างเราต้องทำอะไรแบ่งงานกันทำแต่ละคนมีหน้าที่ทำอะไร
ในส่วนของการปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคม เนื่องในช่วงนี้เกิดสถานการณ์โควิด-19 ขึ้น ทางคณะอาจารย์ดิฉันและทีมงานได้ลง พื้นที่แจกของใช้ในครัวเรือนแก่ประชาชนตามหมู่บ้านที่จะเข้าร่วมทำธนาคารน้ำใต้ดิน และได้สอบถามเก็บข้อมูลที่บ้านหนองม่วง หมู่ 10 และบ้านโชค หมู่ 15 ดิฉันและทีมงานได้เห็นความร่วมมือของชาวบ้านที่เข้ามารับของเป็นอย่างดี ชาวบ้านให้ความร่วมมือในการเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยทุกคน และพร้อมที่จะปฏิบัติตามโครงการที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไป เนื่องด้วยสถานการณ์โควิท-19 เป็นอุปสรรคต่อการลงชุมชนและการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ดิฉันและทีมงานได้ทำการลงพื้นที่เพื่อสำรวจความประสงค์ในการทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินของทั้งสองหมู่บ้าน ว่าหลังคาเรือนไหนที่จะประสงค์ร่วมทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินกับเราได้บ้าง และได้อธิบายเกี่ยวกับโครงการธนาคารน้ำใต้ดินให้ประชาชนได้ทราบว่าโครงการธนาคารน้ำใต้มีประโยชน์อย่างไรบ้าง

ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการในลำดับต่อไป

No description available.

No description available.

No description available. No description available. (1286) MS01(3) ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ พฤษภาคม 2564 – YouTube

อื่นๆ

เมนู