ข้าพเจ้านางสาวพิยดา กะรัมย์  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้ปฏิบัติงานตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ MS01(3) หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

การปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม 

ข้าพเจ้าและทีมงานได้แบ่งกลุ่มกันออกลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการสำรวจและเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 01 และ 02 ในแต่ละหมู่บ้านของตำบลสูงเนินซึ่งมีทั้งหมด 19 หมู่บ้าน ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบหมู่ที่ 5 บ้านจะเนียง หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่าง และหมู่ที่ 17 บ้านสำราญโกน เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาใช้พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนตามเป้าหมาย

การปฏิบัติงาน

ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 01 และ 02  นั้นข้าพเจ้าได้ขอความอนุเคราะห์กับท่านผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่บ้านให้ประชาสัมพันธ์บอกกับชาวบ้านรวมตัวกันมาประชุมเพื่อเป็นความรวดเร็วและความสะดวกในการสำรวจและเก็บข้อมูล ทั้งนี้ชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านนั้นได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และข้าพเจ้าได้เดินสำรวจและเก็บข้อมูลในแต่ละหลังคาเรือนเพิ่มเติมที่ยังไม่ได้ให้ข้อมูลแบบสอบถาม  จากแบบสอบถามจะพบว่าประชากรในชุมชนมีอาชีพหลัก คือ ทำนา อาชีพรองคือรับจ้างทั่วไป เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และมีอาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์  แต่ส่วนมากผู้คนจะว่างงาน ส่วนมากในหมู่บ้านนั่นส่วนใหญ่จะมีแต่ผู้สูงอายุที่  และผลจากวิกฤตโรคโควิด19 ทำให้คนในชุมชนขาดรายได้จากการรับจ้าง ตกงานไม่สามารถออกไปทำงานได้เนื่องจากปัญหาโรคโควิท19

ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลที่ได้สำรวจมาส่งต่อให้ทางส่วนกลาง เพื่อให้ทางส่วนกลางนำไปวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงข้อมูลในเชิงวิชาการเป็นลำดับต่อไป

VDO ประจำเดือนมีนาคม ของตำบลสูงเนิน

อื่นๆ

เมนู