ดิฉัน นางสาวจุฑามาศ จันตรง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3) โดยเริ่มทำงานเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ดิฉันและทีมงานได้ลงพื้นที่ศาลากลางหมู่บ้านบ้านตะครองใต้ หมู่ 3 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชน จากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ผู้นำชุมชนของตำบลสูงเนิน ทั้ง 19 หมู่บ้านและท่านกำนัน เพื่อที่จะทำการสำรวจและเก็บข้อมูลต่างๆที่ได้จากผู้นำชุมชนในตำบลสูงเนิน นำมาใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ของข้อมูลตามกลุ่มเป้าหมายทั้ง 16 ตัวชี้วัดตามที่ได้รับหมอบหมาย

ในส่วนการลงพื้นที่ตามหมู่บ้านเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ดิฉันและทีมงานได้เข้าไปเก็บแบบสอบถาม สำรวจข้อมูลและได้พูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านและประชาชนบ้านสีคิ้ว หมู่ 18    วัน 16 กุมภาพันธ์ 2564 ได้นัดกับทีมงานลงสำรวจที่บ้านป่ายาว หมู่ 12 ดิฉันได้ซักถามข้อมูลอย่างละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มาอย่างละเอียดตามเอกสารที่แนบมาในฟอร์ม (01) และ (02) เมื่อทำการสำรวจเสร็จดิฉันได้มาติดต่อข้อมูลกับทาง รพ.สต.บ้านตะครองใต้ และบ้านสูงเนินเพื่อที่จะนำข้อมูลมาลงในแบบฟอร์ม(05) 17 กุมภาพันธ์ 2564 ดิฉัน ได้ลงปักหมุด GPS ตามกลุ่มเป้าหมาย 16 ตัวชี้วัด ตามสถานที่ต่างๆที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนตำบลสูงเนิน

ในส่วนนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการเป็นลำดับต่อไป

อื่นๆ

เมนู