ผม นายธนกฤต พินัยรัมย์ ประเภทนักศึกษาผู้จ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MSO1(3) โดยเริ่มทำงานเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ในส่วนของการลงพื้นที่ตามหมู่บ้านนั้นวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9:00-12:00 น. ผมและทีมงานได้ลงพื้นที่บ้านป่ายางเพื่อทำการสำรวจเก็บข้อมูลที่มาใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ของข้อมูลตามกลุ่มเป้าหมายทั้ง16ตัวชี้วัด ได้ทำการหาค่าพิกัด GPS และสอบถามข้อมูลที่ทางส่วนกลางให้มาอย่างละเอียดตามเอกสารที่แนบมาตามแบบฟอร์ม(01)และ(02) และทำการคีย์ข้อมูลเข้าระบบU2T ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งตรงต่อส่วนกลางเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการในลำดับต่อไป

อื่นๆ

เมนู