1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
  4. Ms01(3) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม 2564

Ms01(3) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม 2564

ดิฉัน นางสาวปราณี ระตาภรณ์ ประเภท ประชาชน  เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

การปฎิบัติงานในเดือนตุลาคม 2564 ทางทีมงานยังคงลงพื้นที่ตำบลสูงเนิน โดยมีเป้าหมายในการสร้างเพิ่มอีกจำนวน 10 บ่อ โดยได้ดำเนินการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ที่หมู่บ้านสีคิ้ว หมู่ 18 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  ดิฉันและทางทีมงานได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและชาวบ้านเป็นอย่างดี ในการดำเนินการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินครั้งนี้ ผู้คนในชุมชนได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19และในการลงพื้นที่เดือนนี้ทางทีมงานและชาวบ้านได้ระมัดระวังในการเว้นระยะห่าง พกเจลแอลกอฮอล์ สวมแมสตลอดเวลาและทุกคนได้ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี

ในเดือนตุลาคมนี้การทำงานค่อนข้างมีอุปสรรคเพราะเป็นช่วงหน้าฝน ฝนตกทุกวันและเพื่อไม่ให้น้ำไหลลงหลุมจึงทำให้ดิฉันละทางทีมงานได้ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อลงมือสร้างธนาคารน้ำใต้ดินให้กับชาวบ้านที่ได้ขุดหลุมและเตรียมวัสดุอปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้ว การทำงานในเดือนนี้จึงสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการในลำดับต่อไป

 

 

 

 

ตุลาคม

อื่นๆ

เมนู