1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
  4. Ms01(3) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564

Ms01(3) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564

ดิฉัน นางสาวปราณี ระตาภรณ์ ประเภท ประชาชน  เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

การปฎิบัติงานในเดือนสิงหาคม 2564 ดิฉันและทางทีมงานได้ประชุมปรึกษาหารือกันทาง Goog Meet เพื่อที่จะขอความร่วมมือจากทางทีมงานในพื้นที่ ที่จะลงตามบ้านที่เราได้คัดเลือกไว้แล้ว ทางทีมงานและชาวบ้านได้ทำการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินสำเร็จแล้ว 10 หลุม ที่บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19และในการลงพื้นที่เดือนนี้ทางทีมงานและชาวบ้านได้ระมัดระวังในการเว้นระยะห่าง พกเจลแอลกอฮอล์ สวมแมสตลอดเวลาและทุกคนได้ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี

วิธีการทำ มีขั้นตอนดังนี้

  1. ทางทีมงานและชาวบ้านได้ช่วยกันขุดหลุมทรงกลมหรือทรงเหลี่ยม ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร ลึก 5 เมตร
  2. ทำการตั้งท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว หรือ 3 นิ้ว ความยาวประมาณ 2 เมตร ใส่ลงตรงกลางบ่อ 90 องศา พร้อมนำวัสดุ ขวดน้ำหรือขวดแก้ว หินขนาดพอเหมาะใส่ลงไปในบ่อ (เศษวัสดุต้องไม่ปนเปื้อนสารเคมี) สูงประมาณ 30 เมตร
  3. นำผ้าตาข่ายมุ้งเขียว หรือผ้าสแลน ปูทับด้านวัสดุหยาบ
  4. นำหินที่เราหาได้ โรยทับบนผ้ามุ้งหรือผ้าสแลนจนเสมอปากบ่อ หนา 10-20 เซนติเมตร

เพียงเท่านี้เราก็จะได้ธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) อาจเป็นสิ่งที่ได้ผลกับพื้นที่อำเภอหนองม่วง จังหวัดบุรีรัมย์ เหมาะกับบ้านที่ประสบปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง เป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับชาวบ้านไม่มากก็น้อย

ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการในลำดับต่อไป

 

 

 

อื่นๆ

เมนู