1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
  4. Ms01(3) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม 2564

Ms01(3) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม 2564

ดิฉัน นางสาวปราณี ระตาภรณ์ ประเภท ประชาชน  เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

การปฎิบัติงานในเดือนธันวาคม 2564

ทางทีมงานยังคงลงพื้นที่ตำบลสูงเนินอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายในการสร้างเพิ่มอีกจำนวน 6 หลุม โดยได้ดำเนินการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ที่หมู่บ้านสำราญโกน หมู่ 17 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  ดิฉันและทางทีมงานได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและชาวบ้านเป็นอย่างดี ในการดำเนินการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินครั้งนี้ ผู้คนในชุมชนได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19และในการลงพื้นที่เดือนนี้ทางทีมงานและชาวบ้านได้ระมัดระวังในการเว้นระยะห่าง พกเจลแอลกอฮอล์ สวมแมสตลอดเวลาและทุกคนได้ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี

ดิฉันและทีมงานได้ลงพื้นที่สร้างธนาคารน้ำใต้ดินทั้งหมด 40 บ่อให้ครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ของ ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โดยเสร็จครบถ้วนสมบูรณ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การลงพื้นที่ครั้งนี้ทำให้ชาวบ้านสนใจที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดินเป็นจำนวนมาก และได้เตรียมวัสดุอุปกรณ์พร้อมทุกอย่างเพื่อที่จะให้ทางทีมงานพาลงมือทำ การทำงานในเดือนนี้จึงสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการในลำดับต่อไป

 

 

 

อื่นๆ

เมนู