การปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม 2564

ข้าพเจ้านางสาวปนิดา  ศรีโสภา ประเภทนักศึกษา  ผู้รับจ้างงานตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม

 

           

ในเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคมทางกลุ่มได้ลงพื้นที่ขุดบ่อเพื่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินที่บ้านสำราญโกนหมู่ที่  17 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ และได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ไว้เพื่อทำธนาคารน้ำใต้ดินจำนวนทั้งหมด 6 บ่อ โดยในการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินนั้นทีมงานกลุ่มได้บรรยายให้ความรู้ถึงประโยชน์วิธีการทำธนาคารน้ำใต้ดินพื่อนำไปใช้ในการสร้างและสานต่อในอนาคต 

 

     

ทีมงานกลุ่มได้ลงพื้นที่สร้างธนาคารน้ำใต้ดินทั้งหมด 40 บ่อให้ครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ครบทั้ง 12 หมู่บ้านใน ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โดยสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

     

จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานผลปรากฏว่าชาวบ้านเกิดสนใจและได้รับประโยชน์จากการทำธนาคารน้ำใต้ดินอย่างแท้จริง และการลงพื้นที่ในทุก ๆ ครั้ง ทางทีมงานปฏิบัติตามคำสั่งของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้สมาชิกทีมงานทุกคนได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ครบทุกคน จึงทำให้การร่วมมือกับชุมชนเป็นไปอย่างราบรื่

 

อื่นๆ

เมนู