ดิฉัน นางสาวปนิดา  ศรีโสภา  ผู้รับจ้างงานประเภทนักศึกษา ผู้รับจ้างงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในเดือนนี้ดิฉันได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับ ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร  ณ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัม

ดินฉันและทีมงานได้ลงพื้นที่ ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์  เพื่อลงมือปฏิบัติในการดำเนินการทำธนาคารน้ำใต้ดินตามหลักสูตรหรือโครงการที่กำหนดไว้และร่วมกันตรวจสอบความเรียบร้อยของการดำเนินการ เช่น การขุดหลุมในแต่ละหลุมของหมู่บ้านในพื้นที่ การเตรียมอุปกรณ์การทำ การเตรียมกำลังคน ซึ่งในเดือนนี้ดิฉันและทีมงานได้ลงพื้นที่ในหมู่บ้านหนองม่วง ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้เราได้ลงไปเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมด้วยเพราะจะได้นำปัญหาที่พบ ไปปรับใช้ในการดำเนินการในพื้นที่หมู่บ้านอื่น ๆ ได้ง่ายและควบคุมปัญหาได้ทันท่วงที เพื่อพัฒนาตำบลสู่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้มีรากฐานที่ดียิ่งขึ้น

 

อื่นๆ

เมนู