รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม 2564
ดิฉัน นางสาวปนิดา ศรีโสภา ประเภท นักศึกษา เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์โครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

ในวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา ทางทีมงานมีการลงพื้นที่เพื่อสำรวจการทำการเษตรของชาวบ้านเพื่อเก็บข้อมูลมาลงในระบบ CBD โดยข้อมูลที่ทำการจัดเก็บคือข้อมูลจากการสำรวจพื้นที่และการสัมภาษณ์ชาวบ้าน

โดยในเดือนนี้มีการประชุมออนไลน์ คือ ประชุมทาง Google meetg เพื่อพูดคุยกันถึงความคืบหน้าของการปฏิบัติงาน และในเดือนนี้ต้องทำธนาคารน้ำใต้ดินทั้งหมด 10 หลุม และเนื่องจากสถาานการณ์โควิด 19 ระบาดอย่างหนัก จึงมาตรการให้เฉพาะคนในพื้นที่ บ้านหนองม่วง ตำบลสูงเนิน  อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ลงปฏิบัติงานในช่วงวันที่ 13-16 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

       

ส่วนทีมงานที่ไม่ได้ไปก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และช่วยกันคิดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานและช่วยกันคิดวิธีการแก้ปัญหาเพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จไปด้วยดี

 

อื่นๆ

เมนู