ดิฉัน นางสาวปนิดา ศรีโสภา ประเภท นักศึกษา เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการ     ยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

     

 

ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทางทีมงานมีการลงพื้นที่หมู่บ้านหนองม่วงที่ได้ทำการปฎิบัติงานในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน    ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้ได้ทำการขุดหลุมเพื่อทำธนาคารน้ำใต้ดินประมาณ 10 หลุม เจ้าของบ้านที่เราได้ช่วยเหลือในครั้งนี้ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีรวม    ไปถึงคนในชุมชนก็ช่วยในด้านการหาอุปกรณ์ เช่น ขวดน้ำพลาสติก เป็นต้น จนสามารถปฏิบัติภารกิจสำเร็จได้ด้วยดี

 

       

ด้านผู้นำชุมชนก็ให้ความร่วมมือในด้านการประสานงานกับชาวบ้านได้เป็นอย่างดี จนสามารถทำธนาคารน้ำใต้ดินจนครบทั้งหมด 10 หลุม และเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ระบาดอย่างหนัก จึงมีมาตรการให้เฉพาะคนในพื้นที่ บ้านหนองม่วง ตำบลสูงเนิน  อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ไปปฏิบัติงานร่วมกับคนในชุมชน 

ทั้งนี้ยังมีการปรึกษาหารือในการปฏิบัติงานและช่วยกันคิดวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในเดือนนี้เพื่อนำไปปรับใช้ในเดือนต่อ ๆ ไป

 

 

อื่นๆ

เมนู