1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
  4. Ms01(3) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน 2564

Ms01(3) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน 2564

ดิฉัน นางสาวปราณี ระตาภรณ์ ประเภท ประชาชน  เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

การปฎิบัติงานในเดือนกันยายน 2564 ทางทีมงานได้ประชุมปรึกษาหารือกันทางกลุ่มไลน์ เพื่อที่จะปรึกษาเรื่องการลงพื้นที่ปฎิบัติงาน จะขอความร่วมมือจากทางทีมงานในพื้นที่ที่จะลงตามบ้านที่เราได้คัดเลือกไว้แล้ว ที่บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19และในการลงพื้นที่เดือนนี้ทางทีมงานและชาวบ้านได้ระมัดระวังในการเว้นระยะห่าง พกเจลแอลกอฮอล์ สวมแมสตลอดเวลาและทุกคนได้ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี

ในเดือนกันยายนนี้การทำงานค่อนข้างมีอุปสรรคเพราะเป็นช่วงหน้าฝน ฝนตกทุกวันอาจทำให้น้ำไหลลงหลุมที่ขุดไว้แล้ว ทางทีมงานจึงได้แนะนำให้ชาวบ้านหาอุปกรณ์ที่กันฝนได้มาปิดบังหลุมไว้เพื่อที่จะไม่ให้น้ำไหลลงเข้าหลุม ครั้งต่อไปจะได้ปฎิบัติงานได้ง่ายขึ้นและเสร็จทันเวลาที่กำหนด

ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการในลำดับต่อไป

 

 

 

กันยายน

อื่นๆ

เมนู