1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
  4. Ms01(3) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564

Ms01(3) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564

ดิฉัน นางสาวรุ่งนภา ประเสริฐ ประเภท ประชาชน  เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ได้ระบาดอย่างต่อเนื่อง ทางคณะอาจารย์จึงได้มีการนัดแนะทีมงานให้เข้าร่วมประชุมผ่าน Goog Meet เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ต่อมาวันที่ 15 สิงหาคม 2564 เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด-19  ทางทีมงานจึงได้นัดแนะปรึกษาหารือกันว่าจะให้คนในพื้นที่ได้ลงพื้นที่ เพื่อที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดินจำนวน 10 หลุมให้แล้วเสร็จ

ต่อมาวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ทางทีมงานและชาวบ้านได้ช่วยกันทำธนาคารน้ำใต้ดิน โดยมีวัสดุและอุปกรณ์ที่หามาได้ดังนี้

  • ท่อPVC ขนาดประมาณ 2 นิ้ว ยาวประมาณ2 เมตร
  • ล้อรถยนต์เก่า3-4อัน
  • เศษหิน,อิฐที่ทุบทิ้งนำมาใช้ได้
  • ขวดน้ำพลาสติก,ขวดแก้ว
  • ผ้ามุ้งเขียว

หลังจากนั้นจึงได้ช่วยกันทำธนาคารน้ำใต้ดินจนแล้วเสร็จจำนวนทั้งหมด 10 หลุม ชาวบ้านและทีมงานทุกคนได้ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี การทำธนาคารน้ำใต้ดินจึงสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

 

 

อื่นๆ

เมนู