1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
  4. การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน 2564

การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน 2564

ดิฉัน นางสาวรุ่งนภา ประเสริฐ ประเภท ประชาชน  เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด-19  ทางทีมงานจึงได้นัดแนะปรึกษาหารือกันว่าจะให้คนในพื้นที่ได้ลงพื้นที่ เพื่อที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดินจำนวน 10 หลุมให้แล้วเสร็จ และให้ชาวบ้านหาวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทำหลุมเช่น ขวดน้ำ เศษหิน เป็นต้น

หลังจากนั้นจึงได้ช่วยกันทำธนาคารน้ำใต้ดินจนแล้วเสร็จจำนวนทั้งหมด 10 หลุม จะมีบางบ้านที่ยังไม่ได้ทำทางทีมงานจึงได้แนะนำให้เตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม และให้ดูแลรักษาหลุมอย่าให้น้ำเข้าหลุม ชาวบ้านและทีมงานทุกคนได้ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี การทำธนาคารน้ำใต้ดินจึงสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

การปฎิบัติงานในเดือนนี้ค่อนข้างลำบากเพราะเป็นช่วงฤดูฝน ทำให้ฝนตกหนักและทำให้น้ำไหลเข้าหลุมชาวบ้านจึงได้หาวัสดุที่ป้องกันน้ำมาปิดปากหลุมไว้เผื่อรักษาสภาพดินในหลุมและเตรียมความพร้อมในครั้งถัดไปได้ดี

 

 

 

กันยายน

อื่นๆ

เมนู