1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
  4. Ms01(3) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม 2564

Ms01(3) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม 2564

ดิฉัน นางสาวรุ่งนภา ประเสริฐ ประเภท ประชาชน  เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

การปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2564 ทางคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ทีมอาจารย์ประจำตำบลและทีมงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่าน Google Meet เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของผู้จ้างงาน และพูดคุยชี้แจงเกี่ยวกับงานที่จะได้รับหมอบหมายเพิ่มเติม

ต่อมาดิฉันและทางทีมงาน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงในพื้นที่เพื่อเริ่มทำการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินของบ้านสีคิ้ว หมู่ที่ 18 เพิ่มจำนวนอีก 10 หลุม  ได้รับการช่วยเหลือจากผู้นำชุมชนและชาวบ้านเป็นอย่างดี ส่วนใหญ่ชาวบ้านได้มีความประสงค์ที่จะสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเป็นจำนวนมาก  โดยทางทีมงานได้ให้ความรู้และวิธีสร้างธนาคารน้ำใต้ดินให้กับชาวบ้านที่ไม่ได้ลงความประสงค์ที่จะทำตั้งแต่แรก จึงทำให้ชาวบ้านสนใจโครงการนี้มากขึ้น

การปฎิบัติงานในเดือนนี้ค่อนข้างลำบากเพราะเป็นช่วงฤดูฝนทำให้น้ำไหลเข้าหลุม ทางทีมงานจึงเร่งลงพื้นที่ปฏิบัติงานในหลุมที่ยังไม่แล้วเสร็จ จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

 

 

 

 

ตุลาคม

อื่นๆ

เมนู