1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
  4. Ms01(3) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม 2564

Ms01(3) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม 2564

ดิฉัน นางสาวรุ่งนภา ประเสริฐ ประเภท ประชาชน  เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

การปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม 2564

ดิฉันและทางทีมงาน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงในพื้นที่เพื่อเริ่มทำการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินของบ้านสำราญโกน หมู่ที่ 17 เพิ่มจำนวนอีก 6 หลุม  ได้รับการช่วยเหลือจากผู้นำชุมชนและชาวบ้านเป็นอย่างดี ส่วนใหญ่ชาวบ้านได้มีความประสงค์ที่จะสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเป็นจำนวนมาก  โดยทางทีมงานได้ให้ความรู้และวิธีสร้างธนาคารน้ำใต้ดินให้กับชาวบ้านที่ไม่ได้ลงความประสงค์ที่จะทำตั้งแต่แรก จึงทำให้ชาวบ้านสนใจโครงการนี้มากขึ้น

ทางดิฉันและทีมงานได้ทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดเสร็จสิ้นทั้งหมด 40 หลุม 19 หมู่บ้านครบถ้วน โดยทางทีมงานจากโครงการการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ในด้านการเกษตรนั้น เมื่อได้ทำหลุมสาธิตให้กับชาวบ้านแล้ว ชาวบ้านพบว่าเกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการทำให้พื้นดินที่อยู่ในบริเวณรอบนั้นเกิดความชุ่มชื้นจากน้ำที่กักเก็บอยู่ในดิน ทำให้เมื่อปลูกพืชผักสวนครัวเจริญงอกงามได้เป็นอย่างดี

การลงพื้นที่ของเราในครั้งนี้ได้ปฏิบัติงานให้เสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความร่วมมือกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านเป็นอย่างดี ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการในลำดับต่อไป

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู