1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
  4. Ms01(3) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

Ms01(3) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ดิฉัน นางสาวศุภลักษณ์  ซอมรัมย์ ประเภท ประชาชน  เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

การปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน 2564

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19ระบาดอย่างต่อเนื่อง ดิฉันและทางทีมงานได้ลงพื้นที่ทำการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินของบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 7  ได้จำนวนทั้งหมด 14 หลุม  ทางทีมงานของเราได้แบ่งกลุ่มในการปฏิบัติงานออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงานครั้งนี้ การลงพื้นที่ของทางทีมงานในครั้งนี้ได้ปฏิบัติงานให้เสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากทางทีมงานได้รับความร่วมมือกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านเป็นอย่างดี ทางดิฉันและทีมงานได้เตรียมวางแผนเพื่อดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในการลงพื้นที่สร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ทางทีมงานได้วางไว้

โครงการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินของทางเราได้ทำให้ผู้นำชุมชนและชาวบ้านให้ความสนใจได้เป็นอย่างดี ชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือทุกอย่าง และพร้อมที่จะปฏิบัติตามทุกขั้นตอนเพื่อที่จะได้ธนาคารน้ำใต้ดินที่สมบูรณ์แบบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนของตนเองได้เป็นอย่างดี

ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการในลำดับต่อไป

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู