1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
  4. Ms01(3) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม 2564

Ms01(3) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม 2564

ดิฉัน นางสาวศุภลักษณ์  ซอมรัมย์ ประเภท ประชาชน  เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

การปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19ระบาดอย่างต่อเนื่อง วันที่ 3 ตุลาคม 2564 คณบดี คณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการและทางทีมงานได้มีการจัดประชุมออนไลน์ เพื่อพูดคุยชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงานในเดือนตุลาคมให้ทางทีมงานได้รับทราบเพิ่มเติม ดิฉันและทางทีมงานจึงได้ลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินของบ้านสีคิ้ว หมู่ 18 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินโดยได้มีการลงมือปฏิบัติงานขุดบ่อเพิ่มอีกจำนวน 10 บ่อ ซึ่งในการดำเนินงานจะได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและชาวบ้านแต่ละครัวเรือนที่ประสงค์จะสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเป็นอย่างดี

โครงการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินของทางเราได้ทำให้ผู้นำชุมชนและชาวบ้านให้ความสนใจได้เป็นอย่างดี ชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือทุกอย่าง และพร้อมที่จะปฏิบัติตามทุกขั้นตอนเพื่อที่จะได้ธนาคารน้ำใต้ดินที่สมบูรณ์แบบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนของตนเองได้เป็นอย่างดี

ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการในลำดับต่อไป

 

 

 

 

ตุลาคม

อื่นๆ

เมนู