ในการจัดตั้งโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศไทย) ได้มีการส่งเสริมให้การจัดการจ้างงานในการจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data) ซึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ และสำนักงานราชการต่างๆได้แก่ กรมที่ดิน กรมพัฒนาชุมชน  สำนักงานประกันสังคม และศูนย์ดำรงธรรม

ซึ่งดิฉัน นางสาวสุพัตรา พยุงกลาง ได้ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง กพร. ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่สำนักงานกรมที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาอำเภอกระสังกรมที่ดิน เป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ให้ราษฎรและให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น รวมถึงการจัดที่ทำกินให้ประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน และในการปฏิบัติงานในสำนักงานกรมที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์

สาขาอำเภอกระสังนี้ ได้มีการวางระเบียบแบบแผนการปฏิบัติงานไว้ดังนี้ คือ
1. การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ดิน (2,355 ฉบับ) โดยการตรวจความครบถ้วน ถูกต้องของภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินในระบบคอมพิวเตอร์กับเอกสารสิทธิที่ดินฉบับสำนักงานที่ดิน  ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และให้เป็นปัจจุบัน

2.การนำเข้าภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดิน (2,172 ฉบับ) โดยทำการสแกนภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินโดยการนำเข้าทางคอมพิวเตอร์ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน และให้เป็นปัจจุบัน การนำเอาเอกสารสารบบ มาทำการตรวจสอบเอกสารสิทธิ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับการทำนิติกรรม เช่น นิติกรรมการให้ ขาย จำนอง ไถ่ถอนการจำนอง ผู้จัดการมรดก โอนมรดก แบ่งกรรมสิทธิ์ เป็นต้น

3.การตรวจสอบรูปแปลงที่ดิน (430 ฉบับ)  โดยการตรวจสอบจากฐานข้อมูลที่ดินในระบบคอมพิวเตอร์หากมีการเกิดรูปแปลงที่ดินที่เกิดส่วนเกินมามากกว่าฐานข้อมูล และยังได้เรียนรู้ในส่วนของโฉนดที่ดิน จะมีอยู่ 2 ส่วน คือ ต้นฉบับของสำนักงานที่ดิน และฉบับของผู้ถือกรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดิน

4.การตรวจสอบรูปแปลงที่ดิน (410 ฉบับ) โดยการตรวจสอบจากฐานข้อมูลที่ดินในระบบคอมพิวเตอร์หากมีการเกิดรูปแปลงที่ดินที่เกิดส่วนเกินมามากกว่าฐานข้อมูล และยังได้เรียนรู้ในส่วนของโฉนดที่ดิน จะมีอยู่ 2 ส่วน คือ ต้นฉบับของสำนักงานที่ดิน และฉบับของผู้ถือกรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดิน

ทั้งนี้ในด้วยการปฏิบัติงานเป็นไปตามแบบแผนที่กำหนดและยังได้ความรู้เกี่ยวกับการทำนิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นการให้ การขาย การจำนอง  การโอนมรดก การออกโฉนด ไม่ว่าจะเป็นเอกสารสิทธิ สารบบ น.ส.3  น.ส.3 ก โฉนดที่ดิน ได้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบลักษณะของโฉนดว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เช่น เลขที่โฉนด หน้าสำรวจ หน้าที่ดิน อำเภอ ตำบลไหน และใครเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์และจดทะเบียน  โดยผู้ใด เป็นต้น และงานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย

อื่นๆ

เมนู