1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
  4. Ms01(3) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน 2564

Ms01(3) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน 2564

ดิฉัน นางสาวศุภลักษณ์  ซอมรัมย์ ประเภท ประชาชน  เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

การปฏิบัติงานในเดือนกันยายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19ระบาดอย่างต่อเนื่อง ดิฉันและทางทีมงาน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  จึงได้ปรึกษากันว่าจะให้คนในพื้นที่ลงพื้นที่บ้านหนองม่วง หมู่ 10 จะได้ลดการกระจายของเชื้อโรคเพื่อทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน โดยได้มีการลงมือปฏิบัติงานขุดหลุมให้แล้วเสร็จจำนวนทั้งหมด 10 หลุม เพื่อที่จะให้โครงการได้ลุล่วงสำเร็จตามวันและเวลาที่กำหนด

ต่อมาได้นัดแนะทีมงานในพื้นที่เพื่อที่จะลงพื้นที่ตามบ้าน เพื่อให้ชาวบ้านได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินที่จะลงพื้นที่ดำเนินการปฏิบัติในวันข้างหน้า อุปสรรคในการทำงานของเดือนนี้พบว่า เป็นช่วงหน้าฝนหรือพายุเข้า จึงทำให้เกิดปัญหาน้ำฝนไหลลงบ่อหรือหลุมที่ยังไม่แล้วเสร็จ อาจทำให้การลงพื้นที่นั้นยากลำบากมากขึ้น

ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการในลำดับต่อไป

 

 

 

กันยายน

อื่นๆ

เมนู