1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
  4. Ms01(3) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม 2564

Ms01(3) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม 2564

ดิฉัน นางสาวศุภลักษณ์  ซอมรัมย์ ประเภท ประชาชน  เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

การปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม 2564

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19ระบาดอย่างต่อเนื่อง ดิฉันและทางทีมงานได้ลงพื้นที่ทำการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินในวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมาของบ้านสำราญโกน หมู่ที่ 17  ได้เพิ่มอีก 6 หลุม  ทางทีมงานของเราได้แบ่งกลุ่มในการปฏิบัติงานออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงานครั้งนี้ การลงพื้นที่ของทางทีมงานในครั้งนี้ได้ปฏิบัติงานให้เสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากทางทีมงานได้รับความร่วมมือกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านเป็นอย่างดี ทางดิฉันและทีมงานได้เตรียมวางแผนเพื่อดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในการลงพื้นที่สร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ทางทีมงานได้วางไว้

ต่อมาวันที่ 8 ธันวาคม 2564 อาจารย์ที่รับผิดชอบตำบลสูงเนินได้นัดประชุมหารือในการลงพื้นที่สำรวจโครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด ว่าทางทีมงานทำสำเร็จลุล่วงด้วยดีหรือไม่ ประชุมผ่านแอปพลิเคชัน GoogMeet ทางทีมงานได้ร่วมกันทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดเสร็จสิ้นทั้งหมด 40 หลุม 19 หมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว แต่ละหมู่บ้านให้ความร่วมมือดีมาก โครงการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินของทางเราได้ทำให้ผู้นำชุมชนและชาวบ้านให้ความสนใจได้เป็นอย่างดี ชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือทุกอย่าง และพร้อมที่จะปฏิบัติตามทุกขั้นตอนเพื่อที่จะได้ธนาคารน้ำใต้ดินที่สมบูรณ์แบบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนของตนเองได้เป็นอย่างดี

ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการในลำดับต่อไป

 

 

 

อื่นๆ

เมนู